VYZÝVÁME VÁS, POMOZTE DOBRÉ VĚCI!

19.06.2015 15:53

Vážená paní Holasová, pane Smejkal a ostatní dobří lidé,
VYZÝVÁME VÁS, POMOZTE DOBRÉ VĚCI!   - Navazujeme na dnešní telefon Bína x Smejkal (BKOM, a.s.) a na náš mail paní Holasové (BKOM, a.s.) ze včerejšího dne ve věci obnovy povrchů v Divišově čtvrti při provádění výměny plynu.
   - Byli jsme informováni, že po provedení výměny plynového potrubí v ulicích Divišova, Kalinova, Hlohová, Hvozdíková, ... bude provedena jen nejnutnější obnova obrusu komunikací, silniční obrubníky a chodníky mají být ponechány v původním stavu, spádové poměry rovněž.
   - Zde jsou fakta o povrchu komunikací a chodníků v Divišově čtvrti:
       1. Zpevněný povrch ulic byl proveden někdy v roku 1964 místními lidmi v akci "Z" o čemž vypovídá fotodokumentace
       2. Vodovod je původní z roku 1958, kanalizace je z roku 1960
       3. Chodníky před domy si obyvatelé vytvořili sami, každý podle svých možností
       4. Do obnovy povrchů ulic a chodníků ve čtvrti nebylo ze strany města investováno téměř nic od vzniku zpevněných povrchů (50 let) 
       5. Povrch ulic a chodníků je havarijní, často neumožňuje odvádět dešťové vody.
       6. Povrch ulice Kalinová byl před cca 13 - 15 lety (?) takzvaně "opraven" nekvalitně provedenou zámkovou dlažbou. Ani přes připomínky občanů nebyly tehdy provedeny adekvátní podkladní vrstvy, nebyly řešeny chybné spádové poměry ani nebyly opraveny výšky silničních vpustí, takže vpusti jsou většinou nefunkční, protože jsou příliš vysoko. Každý větší déšť a tání sněhu znamenají zaplavení ulice a naštvané lidi, protože i sebepomalejší průjezd auta = stříkající voda na blízké fasády domů. Lidé si proto před vstupní dveře stavějí provizorní zábrany z igeliťáků. Ulice je přezdívaná "Chládečková", protože její natočení ke světovým stranám dlouho zabraňuje slunci rozpustit sníh a led na cestě. Protože odklízení sněhu není městem zajištěno (sníh není z důvodu stísněnosti kam mechanizací odhrnovat), lidé sníh hrnou do středu cesty. 
       7. Povrch ulice Hlohová je vyspádován od středu ke krajům, kde jsou uliční vpusti. I zde platí, že sníh není z výše uvedených důvodů městem odklízen. Lidé sníh odhrnují do středu komunikace. Všem, kdo zde žijeme, je jasné, že jediné smyluplné umístění uličních vpustí je uprostřed komunikace a příčný spád od fasád domů do středu cesty. Tomu tak ale není, vpusti jsou na krajích.
       8. Podstatnou otázkou pro zamyšlení je smysluplnost existence chodníků u některých komunikací, které se často jeví jako kontraproduktivní i s ohledem na najíždění aut obyvatel těsně ke svým domům při parkování.
       9. Parkování se jeví samostatnou a bolestivou kapitolou čtvrti, která je dlouhodobě ze strany úřadů neřešena. Již roku 2001 byl z Divišovy čtvrti směrem na úřad vznesen písemný návrh na dílčí řešení parkování v části Divišovy čtvrti. Tehdy bylo navržené řešní úřadem odmítnuto s tím, že úřad má sám zájem nedobrý stav v parkování řešit. O několik let později se situace opakovala. Úřad nadále trval na svém stanovisku, že problém s parkováním ve čtvrti bude řešit on. Výsledek opakovaně deklarovaného úředního zájmu je nulový.
     10. Nyní s nutností výměny plynu se naskytla neopakovatelná možnost alespoň pro část naší specifické enklávy - bývalé dělnické kolonie - mít poprvé za dobu 90. let své existence kvalitní povrchy chodníků a komunikací.

   - Na základě dosavadních kusých informací se domníváme, že zahájená výměna plynu a následná primitivní, neboť jen nejnutnější, obnova povrchů havarijní stav těchto povrchů komunikací a chodníků neodstraní, naopak je zakonzervuje na zbytek našich životů. 
   - S touto situací se nechceme smířit.
   - Prosíme Vás proto o pomoc ve výše uvedené věci tak, aby aktuální a do budoucna na dlouhou dobu poslední příležitost mít v Divišově čtvrti kvalitní povrchy nebyla promarněna. Prosíme, kontaktujte nás za účelem nalezení společného optimálního řešení.

Děkujeme

Za Občanské sdružení obyvatel Divišovy čtvrti
Lenka Grimová, Martin Hollan, Libor Vyhnálek, Pavel Bína (tel. 602724685)