Zápis z jednání se starostou MČ Brno-sever (5. 3. 2014)

06.03.2014 16:01

 

OS obyvatel Divišovy čtvrti
Hlohová 27, 612 00 Brno                                                                                                            

Zápis z jednání

1. Místo, datum: UMČ Brno sever, 5.3.2014
2. Přítomni: starosta Městské části Brno sever – Ing. Rostislav Hakl

    zástupci OS – Ing. Pavel Bína, Ing. Libor Vyhnálek, Martin Hollan
3. Projednávaná agenda:

3.1 Pravidelné kosení trávy na hřišti nad ulicí Hlohová vytvořeném občany - k. ú. Lesná, pozemek p. č. 752
    Je úřadem zajištěno a bude nadále prováděno.

3.2 Vyřešení statutu nástěnky za železničním mostem vpravo na návsi Divišovy čtvrti
    Trvá.
    OS požaduje, aby nástěnka měla status veřejné úřední desky.
    Starosta sdělí vyřešení statutu nástěnky - Termín 1 měsíc.

3.3 Termíny zahájení a dokončení výměny plynovodního potrubí ve zbývajících částech Divišovy čtvrti
    Trvá.
    Starosta sdělí informace - Termín 1 měsíc.

3.4 Retardéry před dětským hřištěm na ulici Trtílkova
    Řešení je mimo možnosti UMČ, nutno řešit s MMB Odbor dopravy
    Trvá.
    UMČ i OS souběžně vznesou žádost o provedení retardérů na MMB Odbor dopravy s tím, že UMČ žádost OS podporuje - Termín 1 měsíc.

3.5 Dokončení opravy schodů (a úseku nad nimi) na ulici Dřínová
    Řeší UMČ OŽP - pí Olivová
    Starosta sdělil, že se v daném prostoru se něco děje, něco se tam chystá.
    Starosta sdělí termín provedení opravy - Termín 1 měsíc.

 3.6 Nevhodné umístění nové mapy Divišově čtvrti
    Trvá.
    Přesunutí schváleno a slíbeno provést do konce dubna.


3.7 Provedení nových povrchů vozovek a chodníků v Divišově čtvrti
    Trvá
    Souvisí s bodem 3.3 - Dokončení výměny plynovodního potrubí
    Starosta doporučuje OS vznést žádost na MMB Odbor dopravy, UMČ žádost podpoří.

3.8 Směrové značky „Divišova čtvrť“ na ulici Křižíkova
    Trvá.
    Starosta sdělil: Je projednáno společně s MČ Kr. Pole, spěje k úspěšnému vyřešení. - Termín 1 měsíc

3.9 Odclonění automobilové dopravy mimo Divišku (dnes funguje přes náves Divišky na Sadovou a Zaječí horu)
    Trvá.
    Zástupci OS doplnili informace:
       . o původním - dlouhodobém vedení dopravy do území Zaječí hory z ulice Kociánka nad Ústavem pro tělesně postižené
       . o důvodu nedávné změny původní trasy dopravy na trasu přes Divišku
       . o vzrůstající hustotě a parametrech automobilové dopravy
       . o pravděpodobně nelegálnímu přestavování chat na Zaječí hoře na pevné domy s následným růstem počtu dojíždějících "trvale bydlících"
       . o pravděpodobné nelegálnosti průjezdu automobilů lesem
       . o důvodech žádosti Divišky o odclonění dopravy (trasa protíná společenské centrum Divišky-náves, vede klidovým zázemím Divišky, ohrožuje děti na hřištích)
    Zástupci OS navrhli řešení:
        . umístění dopravní značky "Slepá ulice" (na ulici Trtílkova, zřejmě před Buddh. centrem)
        . umístění dopravní značky "Zákaz vjezdu" za retenční nádrží před vstupem do lesa a na lesní křižovatce u odbočky ke kapličce sv. Antoníčka
        . umístění uzamykatelné závory firmy Lesy města Brna, a.s. s průchodem pro pěší a cyklisty
    Starosta sdělil:
        . bude problematické vyřešit
        . řeší UMČ (pí Sukupová)
        . UMČ podporuje zájem Divišovy čtvrti
    Zástupci OS vyjádřili silný zájem Divišovy čtvrti na urgentním vyřešení problému tak, aby doprava byla odcloněna z průjezdu čtvrtí do své původní trasy.
    OS vznese žádost na Lesy města Brna.

3.10 Divišácká alej - obnova, řešení rekreačního zázemí Divišovy čtvrti
    Zástupci OS informovali starostu následovně:
        . OS ve věci "
Studie rozvoje rekreačního zázemí Divišovy čtvrti vymezeného návsí Divišky, rybníkem č.1 a kaplí u Antoníčka" vstoupilo v jednání s renomovanou zahradní architektkou Evou Wágnerovou.
        . Pí Wágnerová s p. Hollanem a p. Bínou prošli zájmovou oblast.
        . Pí Wágnerová projevila zájem o zpracování
"Studie".
        . Termín připravení prvního výstupu pí Wágnerová nabídla do 17. 3. 2014.
        . Během prohlídky zájmové oblasti byly zúčastněnými projednány základní parametry
"Studie".
        .
"Studie" mimo jiné navrhne rozdělení zájmové oblasti na jednotlivé úseky řešitelné v dalších krocích odděleně dle dohody všech partnerů (Diviška, UMČ Brno sever, UMČ Brno Kr. Pole, Lesy města Brna).
        . OS pozve všechny partnery k projednání
"Studie" po předložení jejího konceptu s autorkou - předpoklad konec března 2014.
    Starosta sdělil:
        . Pro řešení obnovy „Divišácké aleje – stromořadí“ doporučuje, aby OS jako pořizovatel a pí Wágnerová jako zpracovatel
"Studie" vstoupili v jednání s pí Růžičkovou z Veřejné zeleně města Brna, která má na starost stromořadí, tedy i „Divišáckou alej“.

3.11 W
eb www.diviska.cz - finanční pomoc UMČ na provozování stránek
    Starosta sdělil:
        . na stránkách UMČ Odbor školství lze nalézt Dotační program. Do 30. 9. lze podat žádosti o dotace
        . autor stránek nechť se spojí jménem starosty s panem M. Ingrem - UMČ, který je kompetentní ve výše uvedené věci
        . starosta se pokusí nalézt právně validní kroky nutné k finanční podpoře stránek ze strany UMČ
        . UMČ nebude podmiňovat poskytování finančních dotací požadavkem ovlivňování obsahu stránek ze strany UMČ

3.12 Kontejnery pod železničním mostem - esteticky i bezpečnostně problémová poloha
    Starosta sdělil:
        . starosta vyvine maximální úsilí o provedení kontejnerů ve variantě "podzemní"
        . cena za "podzemní" provedení kontejnerů je cca 1 mil. Kč
        . nutná plocha pro "podzemní" kontejnery je cca 2,5 x 5,0 m
    Zástupci OS sdělili:
        . Diviška navrhne místo pro provedení "podzemních" kontejnerů

3.13 Distribuce Severníku
    Diviška projedná možnost umístění schránky s časopisem Severník v chráněném závětří objektu buddhistického centra.
       
3.14 Závěr
    Starosta:
        . poděkoval přítomným za plodné a vstřícné jednání
        . navrhl pokračovat v partnerství za účelem dosažení prospěchu pro Divišku a její obyvatele
    Zástupci OS:
        . poděkovali starostovi za jeho dosavadní vstřícnost vůči Divišce a jejím obyvatelům
        . vyjádřili víru v pokračování partnerství ve věcech řešení problémů Divišky a jejího okolí

4. Zapsal:
    P. Bína, 6. 3. 2014